Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 23/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die het beroep van bewakingsagent willen uitoefenen.

Doel - Objectif

Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. 

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018: 

 • Hij weet hoe de sector binnen de private veiligheid georganiseerd is.
 • Hij kent de aspecten van de publieke veiligheidssector die voor de bewakingssector van belang zijn voor de uitoefening van zijn functie.
 • Hij heeft weet van het wetgevend kader dat op de bewakingssector, haar organisaties en haar activiteiten van toepassing is. Hij beschikt over een grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de bewakingsagent, in het bijzonder op zijn bevoegdheden en verplichtingen.
 • Hij heeft weet van de belangrijkste grondrechten en van de daaruit voortvloeiende regelgeving waarmee de bewakingssector te maken heeft.
 • Hij kent het vereiste profiel van de bewakingsagent en weet hoe hij er zich naar dient te gedragen.
 • Hij kan alle gebruikelijke technieken van toegangs- en uitgangscontrole correct uitvoeren, zowel generiek als situationeel. Hij weet aan wie hij de toegang tot een plaats kan ontzeggen en wanneer en op welke wijze hij de toegang kan verhinderen.
 • Hij kent zijn bevoegdheden inzake vattingsrecht en weet hoe hij deze moet toepassen.
 • Hij kent het onderscheid tussen een oppervlakkige betasting en een veiligheidscontrole, hij weet waar en wanneer hij deze controles kan verrichten en hij kan deze controles op een correcte, veilige, efficiënte en effectieve wijze uitvoeren. Hij kent zijn bevoegdheden en de procedures in het kader van de controle van kledij en goederen, hij weet waar en wanneer hij deze controle kan verrichten en hij kan deze controle op een correcte, veilige, efficiënte en effectieve wijze uitvoeren.
 • Hij weet waar en wanneer hij bij de situationele bevoegdheden bagage of een voertuig mag doorzoeken en waar en wanneer hij mag nagaan of onbevoegden zich verborgen houden in of aan een voertuig. Hij kan dit op een correcte, veilige, efficiënte en effectieve wijze uitvoeren.
 • Hij kent zijn bevoegdheden en de procedures in het kader van een visuele controle van een voertuig, hij weet waar en wanneer hij deze controle kan verrichten en hij kan deze controle op een correcte, veilige, efficiënte en effectieve wijze uitvoeren.
 • Hij weet wanneer hij identiteitsdocumenten mag controleren en kan deze identiteitscontrole correct uitvoeren.
 • Hij heeft noties van publieksgedrag en kan de technieken van alarmering, plaatsontruiming en (massa-)evacuatie toepassen. Hij weet wanneer een perimeter moet worden ingesteld. Hij kan een perimeter organiseren en bewaken.
 • Hij kan bewakingsrondes correct uitvoeren, zowel binnen een gebouw als extern op een site.
 • Hij kan een situatie inschatten naar veiligheidsrisico en hierop preventief anticiperen.
 • Hij kan verschillende de-escalatie technieken correct toepassen. Hij kan op een gepaste manier – fysiek, verbaal of psychologisch – reageren.
 • Hij kan omgaan met personen onder invloed van drank of verdovende middelen.
 • Hij kan gebruik maken van radiocommunicatie- en registratieapparatuur.
 • Hij kan op gepaste wijze observeren en rapporteren. Hij kan de communicatietechnieken correct hanteren. Hij beschikt over verschillende gespreksvaardigheden.
 • Hij kan op een correcte manier EHBO en Tactical First Aid toepassen en hij kan gepast handelen bij brand, bomalarm en rampen.
 • Hij kan omgaan met dilemma's waarmee hij als bewakingsagent te maken kan hebben. Hij kan ze op een integere en ethische wijze oplossen met respect voor diversiteit, individuele rechten en vrijheden, etc. Hij beschikt over respect vanuit zijn functie als bewakingsagent.
 • Hij kan culturele gedragingen en gewoontes onderscheiden om zo afwijkend gedrag te herkennen dat niet eigen is aan een cultuur. Hij is vertrouwd met diversiteit.
 • Hij kent de sociale partners en de specifieke collectieve regelingen van toepassing op de bewakingssector.

Duurtijd in uren - Durée en heures

139

Beschrijving - Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd.

 1. Organisatie van de sector.
 2. Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent.
 3. Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen.
 4. Communicatievaardigheden.
 5. Conflicthantering.
 6. Maatschappelijke en culturele vorming.
 7. Observatie, risico-inschatting en rapportering.
 8. Ontwijkingstechnieken.
 9. Gepast reageren bij crisissituaties.
 10. Bedrijfseerstehulpverlener.
 11. Brand, preventie en elementaire brandbestrijding.
 12. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten.
 13. Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd: 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 
 3. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt zowel klassikaal als via e-learning gedoceerd. 

Praktijkvakken worden gedoceerd in kleinere groepen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Hoofdstukken 2 en 3 worden geëxamineerd door Selor. 

 

De overige hoofdstukken worden geëxamineerd door G4S. 

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest van opleiding "Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

0001869

M'inscrire à la formation

Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier
 • Catégorie : Bewaking / Gardiennage
 • Durée : 155h30m
 • Prix : 1 850 € HT / 2 238,5 € TTC
  Prix INTRA : Nous consulter

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 03/06/24 00:00 → 08/07/24 12:00 Présentiel / à distance
  Asse,
  Brussel 16 places restantes
 • 08/07/24 00:00 → 12/08/24 12:00 Présentiel / à distance
  Asse,
  Brussel,
  Wommelgem,
  Wommelgem (02) 21 places restantes
 • 09/09/24 00:00 → 15/10/24 12:00 Présentiel / à distance
  Asse,
  Brussel 22 places restantes
 • 07/10/24 00:00 → 15/11/24 12:00 Présentiel / à distance
  Asse,
  Brussel 21 places restantes
 • 08/11/24 00:00 → 16/12/24 13:00 Présentiel / à distance
  Asse,
  Brussel 21 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png