Bekwaamheidsattest bewakingsagent - operator alarmcentrale Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding is bedoeld voor degenen die het beroep van operator van een alarmcentrale willen gaan uitoefenen.

Doel - Objectif

Het verkrijgen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - operator alarmcentrale.

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij weet hoe de sector binnen de private veiligheid georganiseerd is.
 • Hij kent de aspecten van de publieke veiligheidssector die voor de bewakingssector van belang zijn voor de uitoefening van zijn functie.
 • Hij heeft weet van het wetgevend kader dat op de bewakingssector, haar organisaties en haar activiteiten van toepassing is. Hij beschikt over een grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de operator, in het bijzonder op zijn bevoegdheden en verplichtingen.
 • Hij kan gebruik maken van radiocommunicatie- en registratieapparatuur.
 • Hij kan op gepaste wijze observeren en rapporteren. Hij kan de communicatietechnieken correct hanteren. Hij beschikt over verschillende gespreksvaardigheden.
 • Hij kan op een correct wijze acties ondernemen als gevolg van alarmmeldingen volgens de procedures en instructies teneinde het risico tot een minimum te beperken. Hij kan een alarm correct verifiëren.
 • Hij kan procedures en afspraken correct uitvoeren met betrekking tot een alarmafhandeling.
 • Hij staat in voor het toezicht op de veiligheid van personen, voertuigen, objecten, gebouwen en/of terreinen teneinde de veiligheid te verzekeren. Hij kent zijn bevoegdheden en is in staat om deze uit te oefenen.
 • Hij kan gebruik maken van op afstand bediende apparatuur om acties remote te kunnen uitvoeren.
 • Hij kent de werking van alarmcentrales en -systemen.
 • Hij kan verdachte gedragingen correct waarnemen, herkennen en verifiëren. Hij kan op een correcte wijze beelden interpreteren.

Duurtijd in uren - Durée en heures

68

Beschrijving - Description

Volgende vakken worden in deze opleiding gedoceerd:

 1. Organisatie van de private veiligheidssector
 2. Toegepaste wetgeving betreffende het beheer van een alarmcentrale
 3. Organisatie van de noodcentrales en de interventie van politie- en hulpdiensten 
 4. Kennis van alarm-, camera- en volgsystemen 
 5. Procedures en technieken van toegangs- en sluitingscontrole op afstand 
 6. Toegepaste technieken van beeld- en datatransmissie 
 7. Procedures inzake interventie na alarm, alarmprocedures en alarmverificaties 
 8. Toegepaste telefonische communicatievaardigheden 

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd: 

 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 
 3. PTO attest. 
 4. Ingeschreven zijn door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, vergund voor de vierde bewakingsactiviteit, waartoe men behoort en waarvoor men over een identificatiekaart beschikt.
 5. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd.

Praktijkvakken worden gedoceerd in kleinere groepen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De hoofdstukken van deze opleiding worden geëxamineerd door G4S. 

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest van opleiding inzake inzake "Bekwaamheidsattest bewakingsagent - operator alarmcentrale". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

ODB-0001847

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 12/09/24 07:00 → 27/09/24 10:00 Présentiel
  Asse 14 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png