Bekwaamheidsattest bewakingsagent - beveiligd vervoer Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die het beroep van bewakingsagent willen uitoefenen.

Doel - Objectif

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - beveiligd vervoer.

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij kan de waardentransportactiviteit situeren binnen de gereglementeerde bewakingssector. Hij kent de in de wet voorziene deelactiviteiten. Hij weet welke soorten waarden vervoerd worden en de soorten klanten die bediend worden. Hij begrijpt de organisatie van deze dienstverlening, de organisatie van het transport zelf, de transportcyclus, de verschillende beheersfuncties van geld en andere waarden, de functie van geldtelcentra en de NBB.
 • Hij kent de algemene regels voor de beroepsuitoefening: toegangsvoorwaarden, screening, psychotechnische testen, opleiding, identificatiekaart, uniform, wapendracht, discretieplicht, onverenigbaarheden, de principes van wettige verdediging, het recht om manifest illegale opdrachten te weigeren, controles en sancties.
 • Hij kent de regels in verband met: de stoppunten, beveiligde zones en beveiligde ruimtes, verbod nachttransport, gemengd vervoer, de voorafgaande melding aan de politiediensten, de individuele veiligheidsuitrusting. Hij heeft een grondige kennis van neutralisatiesystemen (de doelstelling, de werkingsprincipes, de operationele en reglementaire procedures bij het gebruik ervan en de verschillende soorten). Hij kent de functie en het nut van Pda's en registratiesystemen. Hij kent de stoeprisico's en kan stoepbeveiliging organiseren.
 • Hij heeft een gedetailleerde kennis van de categorieën van waardentransport, de operationele uitvoeringsprocedures van elk ervan en de regelgeving die van toepassing op is. De cursist kent de algemene werking van geldautomaten, de functies ervan en de soorten geldautomaten die een waardentransporteur bevoorraadt en onderhoudt.
 • Hij kent de algemene principes van radiocommunicatie, de gebruikte terminologie en het algemeen operationeel gebruik. Hij is bijzonder vertrouwd met diverse technieken van alarmering.
 • Hij kent de soorten gevaarsituaties die in zijn beroepsuitoefening kunnen voorvallen. Hij is bewust dat hij er kan in terecht komen. Hij kent de typische modus operandi van daders bij elk van deze gevaarsituaties. Hij weet wat van hem verwacht wordt om ze te voorkomen. Hij kan feiten observeren, analyseren en daardoor verdachte situaties vroegtijdig herkennen. Hij kan de meldings- en alarmprocedures toepassen en hij weet hoe hij moet handelen indien hij toch in een gevaarsituatie betrokken raakt. Hij weet wat doorgaans de procedures zijn nadat hij getuige of slachtoffer is geweest. Hij is zich bewust van het nut van psychologische bijstand om een traumatische gebeurtenis te verwerken.
 • Hij is zich bewust van onderstaande situaties en kan ermee omgaan:
  • kennis van vertrouwelijke informatie;
  • houding ten aanzien van nieuwsgierige, verdachte personen;
  • verdachte situaties van en naar het werk en thuis (o.m. Tiger kidnapping);
  • stoeprisico;
  • toegangsrisico bij de klant en bij de toegang van het eigen bedrijf;
  • voertuigrisico tijdens het transport;
  • manipulatierisico bij de klant;
  • houding bij overval.
 • Hij kent de mogelijke conflicten met burgers die zich bij zijn beroepsuitoefening kunnen voordoen. Hij weet dat een conflict als afleidingstechniek kan gebruikt worden. Hij beheerst nuttige elementen van menselijke communicatie en kan door een correct psychologische reactie conflicten voorkomen, herkennen en afwenden.
 • Hij heeft een grondige kennis van waardentransportvoertuigen, hun uitrusting en hun alarm-, hulp- en veiligheidsvoorzieningen. Hij kent de werkingsprincipes en kan de procedures in en met voertuigen toepassen. Hij kent de procedures bij politiecontroles en politie-onderrichtingen. Hij herkent verdachte situaties op de openbare weg en eventuele wegblokkades. Hij beheerst het rijgedrag bij wegblokkades en achtervolgingen.
 • Hij kan EHBO toedienen
 • Hij heeft kennis van de rechten en de verplichtingen die op hem van toepassing zijn ingevolge het sociaal recht, in het bijzonder deze vervat in de collectieve arbeidsovereenkomsten, van toepassing op de sector. Hij kent de betrokken sociale organen op bedrijfs- en sectorvlak.

Duurtijd in uren - Durée en heures

127

Beschrijving - Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd.

 1. Organisatie van het goederen- en geldtransport in de bewakingssector.
 2. Studie van de regelgeving betreffende de bewaking toegepast op het personeel dat goederen en geldtransport uitvoert.
 3. Grondige studie van de regelgeving betreffende de soorten goederen- en geldtransport met inbegrip van de concepten en beveiligingstechnieken.
 4. Toegepaste kennis van procedures en omgaan met gevaarsituaties.
 5. Conflicthantering.
 6. Analoge en digitale communicatievaardigheden.
 7. Rijtechnieken, defensieve rij- en rammingstechnieken.
 8. Bedrijfseerstehulpverlener.
 9. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd. 

 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart.
 3. PTO attest. 
 4. Inschrijving door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, waartoe men behoort en die vergund is voor één of meerdere activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, 3° a), b), c) en d) van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 5. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd. 

Praktijkvakken worden gedoceerd in kleinere groepen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Hoofdstukken 2 en 3 worden geëxamineerd door Selor. 

 

De overige hoofdstukken worden geëxamineerd door G4S. 

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest van opleiding "Bekwaamheidsattest bewakingsagent - beveiligd vervoer". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

0001838

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
 • Catégorie : Bewaking / Gardiennage
 • Durée : 135h50m
 • Prix : 5 750 € HT / 6 957,5 € TTC
  Prix INTRA : Nous consulter

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png