Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX) IS-013 Présentiel

Dernière mise à jour : 14/05/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein EX-OX-TOX- metingen moeten uitvoeren, interpreteren en rapporteren.

Doel - Objectif

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier concentraties van gevaarlijke stoffen, explosiegevaar en zuurstof te meten, de meetresultaten te rapporteren en te interpreteren.

 • Kennen van de basisbegrippen van gezondheidsgevaarlijke stoffen, brand en explosie
 • Kennen van basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort en de effecten van een te hoge en te lage zuurstofconcentratie;
 • EX-OX-TOX metingen kunnen verrichten;
 • Meetapparatuur en hulpmiddelen correct gebruiken en bedienen;
 • Metingen interpreteren en conclusies trekken;
 • Metingen rapporteren.

Duurtijd in uren - Durée en heures

16

Beschrijving - Description

De opleiding wordt gegeven volgens de toetstermen van Besacc.

 

Inhoud theorie (beknopt):

De kandidaat kan:

 • Basisbegrippen uitleggen
 • Uitleggen wat besloten ruimten zijn, onder welke voorwaarden deze mogen betreden worden en wat dit betekent voor de metingen
 • Bijzonderheden bij het vrijmaken van een ruimte of apparatuur
 • Relatie tussen tussen vol %, ppm en mg/m3
 • Invloed van zuurstof op de meetapparatuur
 • Regelgeving in het kader van gevaarlijke stoffen uitleggen
 • LMRA kunnen uitvoeren
 • Meetprocedures uitleggen
 • Meetprincipes uitleggen
 • Meetapparaten calibreren
 • Belang van het tijdstip, de plaatsen van de metingen en de frequentie noemen
 • Elementen die de meting kunnen beïnvloeden
 • Meetresultaten interpreteren en correct registreren
 • Werken met persoonlijke monitoren uitleggen

 

Inhoud praktijk (beknopt):

 • Belangrijke basisbegrippen van een gevaarlijke stof opzoeken en toelichten wat deze basisbegrippen betekenen in verband met het meten. Dit gebeurt met behulp van de chemiekaarten of andere informatiebladen, bv. MSDS kaarten.
 • Aan de hand van de metingen explosie en zuurstof bepalen of een besloten ruimte geschikt is om betreden te worden.
 • Eisen aan het mobiel meetapparaat combinatie EX-OX, dat in goede staat is:
 • Gekeurd en gekalibreerd
 • LEL sensor: katalytisch
 • Zuurstofsensor: elektrochemisch
 • Verlegslang en sonde aanwezig
 • Gasbuisjes: in de gebruiksaanwijzing van de gasmeetbuisjes, in de taal van de bediener, enkele belangrijke gegevens opzoeken
 • Uitvoeren van een meting met gasmeetbuisjes naar de concentratie van een bepaalde gezondheidsgevaarlijke stof, die bekend wordt gemaakt, in een vat
 • Uitvoeren van een meting met PID meter naar de concentratie van een bepaalde gezondheidsgevaarlijke stof, die bekend wordt gemaakt, in een vat
 • Meetrapport opstellen

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

 • Identiteitskaart verplicht voor afname van het examen.
 • Attest van medische geschiktheid.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Taal van de opleiding/examen:

G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC erkend om de opleiding zowel in het Nederlands, Frans of Engels te doceren/examineren. Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal duidelijk over te maken bij bestelling. In ons “open” kalender aanbod organiseren wij zowel Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en kan het examen gebeuren in Nederlands, Frans of Engels (keuze taal examen door te geven bij inschrijving).

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursus Documentatie, presentatie middelen, registratie- en evaluatie documenten;
 • Geschikt leslokaal;
 • Praktijkruimte geschikt voor oefensessies
 • Een te contamineren meetvat met boven- en onderaan een handopening om metingen uit te voeren.
 • MSDS-fiches, chemiekaarten
 • Pakket aan meetbuisjes ter beschikking (meerdere producten, meetgebieden en vervaldata)
 • Bumptest-materiaal
 • Mobiel meetapparaat combinatie EX-OX, dat in goede staat is
 • LEL sensor: katalystisch
 • Zuurstofsensor: elektrochemisch
 • Verlengslang en sonde aanwezig
 • Een te vervuilen vat om meetoefeningen op uit te voeren
 • Slangen, meetstok, waterdampopvang, verdeelkraantje om extra lucht aan te zuigen en pompen voor de verschillende meters
 • Gasbuisjes en diens gebruiksaanwijzing, in de taal van de bediener
 • PID meter
 • Lunch

 

De klant zorgt voor:

 • Uiterlijk 72u voor start van de opleiding; naam van de deelnemers aan G4S bezorgen voor correcte registratie in Epyc (verplichting BeSaCC)
 • Attest van medische geschikheid per cursist om te mogen werken in deze risicovolle taak IS-013. 

 

De deelnemers voorzien:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs verplicht om aan het examen te kunnen deelnemen

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden.

 

Duurtijd examen RT: IS-013

Theorie: 60 minuten

Praktijk: 45 minuten 

 

Toetstermen BeSacc-VCA:

Om de gedetailleerde toetstermen te consulteren, gelieve te klikken op volgende link:

https://besacc-vca.be/sites/default/files/Register%20Ri sicovolle%20Taken%202019-02-18.pdf

 

Certificaat

Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat IS-013, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle taken van BeSacc-VCA. Geldigheidsduur: 3 jaar.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen
 • Attest van medische geschiktheid
 • Beschikken over een basiskennis van gevaarlijke stoffen is aangewezen.

ODB-nummer

ODB-1001931-010

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 18/06/24 07:30 → 19/06/24 15:00 Présentiel
  Wommelgem 7 places restantes
 • 15/10/24 07:30 → 16/10/24 13:00 Présentiel
  Wommelgem 7 places restantes
 • 16/12/24 07:30 → 17/12/24 13:00 Présentiel
  Wommelgem 7 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png