Bekwaamheidsattest Strategisch leidinggevende Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die het beroep van strategisch leidinggevend personeel in de bewakingssector willen uitoefenen.

Doel - Objectif

Het behalen van het bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende. Dit attest is vereist voor het leidinggevende personeel dat ofwel:

 • de leiding heeft over het geheel van de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst;
 • gezag uitoefent over alle bewakings- of veiligheidsagenten van de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst; 
 • gezag uitoefent over andere strategisch of operationeel leidinggevenden van de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst. 

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij weet hoe de bewakingssector en de andere sectoren binnen de private veiligheid georganiseerd zijn.
 • Hij kent de aspecten van de politie- en overheidsorganisatie die voor de bewakingssector van belang zijn. Hij weet hoe de samenwerking gebeurt tussen de publieke en private veiligheidssector en kent de verschillende samenwerkingsverbanden in een integraal veiligheidsplan.
 • Hij heeft een grondige en actuele kennis van het wetgevend kader dat op de bewakingssector, haar organisaties, haar activiteiten en haar personeel van toepassing is.
 • Hij kent de belangrijkste grondrechten en heeft kennis van de daaruit voortvloeiende regelgeving waarmee de bewakingssector te maken heeft.
 • Hij kent de actuele ontwikkeling van de criminaliteit, de veiligheidsrisico's en kan hierover vanuit de private veiligheidssector passende oplossingen aanreiken.
 • Hij kent de aansprakelijkheid van de organisatie die hij leidt ten overstaan van zijn opdrachtgevers en zijn medewerkers.
 • Hij kan omgaan met dilemma's waarmee hij als leidinggevende in de bewakingssector te maken heeft. Hij kan ze op een integere en ethische wijze oplossen met respect voor diversiteit, individuele rechten en vrijheden.
 • Hij kent gedragingen eigen aan cultuur en kan omgaan met diversiteit.
 • Hij kent de sociale partners en de specifieke collectieve regelingen van toepassing op de bewakingssector.
 • Hij kent de basisprincipes van een veiligheids- en risicoanalyse.
 • Hij kent de principes inzake security awareness en beheerst deze kennis.

Duurtijd in uren - Durée en heures

116

Beschrijving - Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd.

 1. Organisatie van de publieke en private veiligheidssector.
 2. Grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking.
 3. Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen.
 4. Toegepaste aansprakelijkheid.
 5. Recente criminaliteitsontwikkelingen.
 6. Veiligheids- en risicoanalyse.
 7. Security awareness.
 8. Maatschappelijke en culturele vorming.
 9. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten.
 10. Training aan de hand van dilemma's tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd. 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 
 3. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 

 

Indien u gebruik wenst te maken van vrijstellingen, dient u ons eveneens een kopie van uw algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of uw attest operationeel leidinggevend personeel te bezorgen.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt zowel klassikaal als via e-learning gedoceerd. 

Praktijkvakken worden gedoceerd in kleinere groepen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Hoofdstukken 2 en 3 worden geëxamineerd door Selor. 

 

De overige hoofdstukken worden geëxamineerd door G4S.

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest van opleiding "Bekwaamheidsattest Strategisch leidinggevend personeel". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle strategisch leidinggevenden te voldoen aan de volgende uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde.

ODB-nummer

0001868

M'inscrire à la formation

Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 16/10/24 07:00 → 16/12/24 11:00 Présentiel / à distance
  Asse,
  Brussel 9 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png