Aanpassingsopleiding gewapende opdrachten- Glock 17 ams Présentiel

Dernière mise à jour : 30/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die het beroep van bewakingsagent - gewapende opdrachten willen uitoefenen. Enkel de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst kan de kandidaat inschrijven in deze opleiding.

Doel - Objectif

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - gewapende opdrachten. Dit attest is nodig om bewakingsactiviteiten op gewapende wijze te kunnen en mogen uitvoeren.

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij voldoet aan het competentieprofiel voor de overeenstemmende functie waarbinnen hij de gewapende bewaking uitoefent.
 • Hij heeft kennis van de regelgeving die betrekking heeft op het dragen van een handvuurwapen door een bewakingsagent, evenals kennis van de regelgeving inzake bewaring, onderhoud en vervoer van de verschillende soorten handvuurwapens.
 • Hij kent de soorten wapens en de werking van een handvuurwapen
 • Hij kan een handvuurwapen op een veilige manier hanteren.
 • Hij beschikt over de correcte attitude en heeft zin voor verantwoordelijkheid met betrekking tot het eigen gedrag en dat van anderen bij het dragen en manipuleren van het handvuurwapen.
 • Hij kan correct beoordelen wanneer een handvuurwapen te gebruiken.
 • Hij kan nauwkeurig vuren met het handvuurwapen naar het vooropgesteld doel en dit zowel met als zonder kogelwerende vest.

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd:

 1. Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen.
 2. Schietoefeningen.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd: 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 
 3. Kopie 'attest psychotechnisch onderzoek'.
 4. Kopie 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' of 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - beveiligd vervoer'.
 5. Ingeschreven door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, waartoe men behoort en waarvoor men over een identificatiekaart beschikt.
 6. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd. Praktijkvakken (schietoefeningen) worden gedoceerd in kleinere groepen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Deze opleiding wordt geëxamineerd door G4S. Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak, uitgezonderd de schiettest.

Het examen voor de schietoefeningen bestaat uit een attitude, vaardigheids- en schiettest en wordt afgenomen in een erkende schietstand. Om te slagen moet minstens 80% van de punten behaald worden op elk onderdeel.

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent - aanpassingsopleiding gewapende opdrachten'. De originele

attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

ODB-1001924-008

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png