Schiettest - Test de tir_Glock model 17AMS Présentiel

Dernière mise à jour : 06/06/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Doelpubliek - Public visé

Deze test richt zich tot degenen die als bewakingsagent opdrachten op gewapende wijze willen uitvoeren.

Ce test s'adresse à ceux qui veulent exercer le métier d'agent de gardiennage de manière armée.

Doel - Objectif

Het behalen van het attest schiettest bewakingsagent. Dit attest is nodig om bewakingsactiviteiten op gewapende wijze te kunnen en mogen uitvoeren.

Dit attest dient minstens zesmaandelijks te worden vernieuwd. Zonder dit attest vervalt de mogelijkheid om gewapend te kunnen werken!

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij voldoet aan het competentieprofiel voor de overeenstemmende functie waarbinnen hij de gewapende bewaking uitoefent.
 • Hij heeft kennis van de regelgeving die betrekking heeft op het dragen van een handvuurwapen door een bewakingsagent, evenals kennis van de regelgeving inzake bewaring, onderhoud en vervoer van de verschillende soorten handvuurwapens.
 • Hij kent de soorten wapens en de werking van een handvuurwapen
 • Hij kan een handvuurwapen op een veilige manier hanteren.
 • Hij beschikt over de correcte attitude en heeft zin voor verantwoordelijkheid met betrekking tot het eigen gedrag en dat van anderen bij het dragen en manipuleren van het handvuurwapen.
 • Hij kan correct beoordelen wanneer een handvuurwapen te gebruiken.
 • Hij kan nauwkeurig vuren met het handvuurwapen naar het vooropgesteld doel en dit zowel met als zonder kogelwerende vest.

-

Obtention de l'attestation test de tir agent de gardiennage. Cette attestation est nécessaire pour pouvoir exercer des activités de gardiennage de manière armée.

Cette attestation doit être renouvelée au moins tous les six mois. Sans cette attestation, l'aptitude à travailler de manière armée est perdue !

 

Satisfaction des exigences en matière de compétences de l'AR formation gardiennage du 23 mai 2018:

 • Il répond au profil de compétence pour la fonction correspondante dans l'exercice de laquelle il effectue des tâches de gardiennage armé.
 • Il a connaissance de la réglementation qui a trait au port d'une arme à feu par un agent de gardiennage, et connaissance de la réglementation relative à la conservation, à l'entretien et au transport des différents types d'armes à feu.
 • Il connait les types d'armes et du fonctionnement d'une arme à feu.
 • Il doit pouvoir utiliser une arme à feu en toute sécurité.
 • Il doit avoir une attitude correcte : sens des responsabilités par rapport à son propre comportement et celui des autres dans le cadre du port et de la manipulation d'une arme à feu.
 • Il doit pouvoir juger quand utiliser une arme à feu.
 • Il doit pouvoir utiliser avec précision l'arme à feu sur la cible visée, avec ou sans gilet pare-balles.

Duurtijd in uren - Durée en heures

1

Beschrijving - Description

Tijdens een schiettest worden minstens 20 patronen afgevuurd:

 • 10 patronen op een afstand van 7m, waarvan 5 patronen met 1 hand en 5 patronen met 2 handen;
 • 10 patronen op een afstand van 10m met 2 handen.

 

De test bestaat uit een attitude, vaardigheids- en schiettest en wordt afgenomen in een erkende schietstand met wapens en munitie die door het testcentrum ter beschikking wordt gesteld of met wapens die toebehoren aan de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst die de kandidaat voor de

schiettest heeft ingeschreven.

 

Dit programma is exclusief theoretische of praktische voorbereiding. Indien gewenst door de opdrachtgever, kan de schiettest uitgebreid worden met een theoretische opfrissing en een aantal

voorbereidingsoefeningen. Tijdens deze voorbereiding ervaart de bewakingsagent opnieuw hoe het wapen in de hand voelt en krijgt de deelnemer onder andere meer vertrouwen in richtingsgevoel en focus.

20 coups sont tirés lors d'un test de tir :

 • 10 coups à une distance de 7m, dont 5 à 1 main et 5 à 2 mains ;
 • 10 coups à une distance de 10m à 2 mains.

 

Le test consiste en un test d'attitude, d'habileté et de tir et il se déroule dans un stand de tir agréé avec des armes et des munitions mises à disposition par le centre de test ou avec des armes appartenant à l'entreprise de gardiennage ou au service interne de sécurité qui a inscrit le candidat au test de tir.

 

Ce programme ne comprend aucune préparation théorique ou pratique. Si le client le souhaite, le test de tir peut être complété par un rappel théorique et un certain nombre d'exercices préparatoires. Au cours de

cette préparation, l'agent de gardiennage expérimente à nouveau la sensation de l'arme dans la main et le participant acquiert, entre autres, plus de confiance en ce qui concerne l'orientation du tir et la concentration.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd:

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland).
 2. Ingeschreven door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, waartoe men behoort en waarvoor men over een identificatiekaart beschikt (kopie van ministeriële kaart).
 3. het bewijs dat de bewakingsagent maximum 6 maanden eerder een 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - gewapende opdrachten', een 'bekwaamheidsattest - bewakingsagent aanpassingsopleiding' of een 'attest schiettest bewakingsagent' bekwam voor het wapen waarvan de aard, het model en het type overeenstemt met het wapen waarop de test betrekking heeft.

-

Les documents d'entrée énumérés ci-dessous doivent être fournis au plus tard le dernier jour ouvrable ou au moins 24 heures avant le début de la formation. 

 1. Extrait du casier judiciaire, modèle visé à l'article 596 premier alinéa du Code de procédure pénale, datant de moins de 6 mois ou un certificat équivalent (résidence à l'étranger). 
 2. Enregistrement par l'entreprise de sécurité privée ou la sécurité interne à laquelle on appartient et pour laquelle on dispose d'une carte d'identification (copie de la carte d'identification). 
 3. La preuve que l'agent de gardiennage a obtenu 6 mois plus tôt une ‘attestation de compétence agent de gardiennage- missions armées', une ‘attestation de compétence agent de gardiennage formation d'adaptation missions armées' ou une ‘attestation test de tir agent de
 4. gardiennage' pour une arme dont la nature, le modèle et le type correspondent à l'arme sur laquelle porte le test, ou qu'il présente le test.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

De test wordt gedoceerd in kleinere groepen.

Le test est organisé en petits groupes.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

De huidige test betreft enkel een proef inzake praktische vaardigheden. Voor verdere informatie, zie 'Beschrijving'.

-

Le test actuelle ne concerne qu'un test de compétences pratiques. Pour plus d'informations, voir "Description".

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Om te slagen in de test tot het behalen van het ‘attest schiettest bewakingsagent' moet minimum 80% van de punten behaald worden op elk onderdeel.

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen het ‘attest schiettest bewaking'. De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De

opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

-

Pour réussir le test et obtenir l'attestation « test de tir agent de gardiennage », il faut obtenir au minimum 80 % des points dans chaque domaine.

Les participants qui ont réussi la formation reçoivent une « attestation test de tir agent de gardiennage ». Les attestations originales sont envoyées aux participants de la formation dans un délai de 10 jours. Le client reçoit une copie électronique des attestations par e-mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

-

En général, tous les agents de gardiennage doivent répondre aux 10 conditions d'exercice suivants:

 1. Aucune condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle, à quelques exceptions (circulation routière et coups et blessures involontaires à la suite d'une accident de la route ainsi que certaines infractions COVID);
 2. Être belge ou ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ET y avoir leur résidence principale ;
 3. Ne pas exercer simultanément une profession ou une fonction qui constitue une incompétence professionnelle (Être membre d'une force de police ou d'un service de renseignement, occuper un poste dans un établissement pénitentiaire, être employé comme détective privé, fabricant ou vendeur d'armes ou de munitions ou toute autre fonction d'exercer toute autre fonction susceptible de mettre en péril la sécurité interne ou externe de l'État ou à l'ordre public) ;
 4. Satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtés par le Roi ;
 5. Être âgé d'au moins 18 ans ;
 6. Correspondre au profil requis par le gouvernement ;
 7. Ne pas avoir été radié du registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse;
 8. N'avoir pas fait l'objet d'une décision au cours des trois dernières années dans laquelle il a été déterminé que les conditions de sécurité n'ont pas été remplies ;
 9. Ne pas avoir été, au cours des trois dernières années, membre des services de renseignement ou de ceux les forces de police dans lesquelles l'exercice immédiatement ultérieur d'une fonction de sécurité privée représente un danger pour l'État ou l'ordre public ;
 10. Satisfaire aux conditions de l'examen psychotechnique.

ODB-nummer

1001924-009

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 20/06/24 09:00 → 10:30 Présentiel
  Grâce-Hollogne 2 places restantes
 • 27/06/24 14:00 → 14:30 Présentiel
  Beveren-Leie 2 places restantes
 • 09/07/24 08:00 → 10:00 Présentiel
  Merchtem COMPLÈTE
 • 06/08/24 12:00 → 14:00 Présentiel
  Merchtem 4 places restantes
 • 08/08/24 08:00 → 10:00 Présentiel
  Merchtem 4 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png