Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL VCA) - Examen Présentiel

Dernière mise à jour : 03/06/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue :

Doelpubliek - Public visé

De opleiding VCA VOL is bedoeld voor operationeel leidinggevenden of ZZP'ers die aan het werk gaan op

een locatie waar een VCA plicht geldt.

Doel - Objectif

Veiligheid op het werk is van groot belang, maar niet altijd vanzelfsprekend. Er gebeuren regelmatig

bedrijfsongevallen die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers zelf en voor je bedrijf. Door je

VCA-certificaat te halen krijg je inzicht in onveilige situaties, ben je op de hoogte van de veiligheidsregelgeving en kun je bijdragen aan het voorkomen van ongevallen op het werk.

Deze opleiding wordt de VCA VOL genoemd en richt zich specifiek op leidinggevenden. Deze VCA

opleiding is vooral theoretisch van aard. Inhoudelijk komende volgende onderwerpen aan bod: veiligheid

en de verantwoordelijkheden van de werkgever, de codex en welzijnswet, ongevalspreventie, risico analyse, het geven van instructies en toepassen van procedures, ergonomie, werkvergunningen, het werken met gevaarlijke producten, wat te doen bij brand en ontploffingsgevaar, veilig werken met machines en elektriciteit, en het zekeren van lasten en veilig op hoogtes werken.

De VCA vol is een must voor iedere leidinggevende die zijn team optimaal wil kunnen begeleiden en op een actieve wijze wil bijdragen tot ieders veiligheid op het werk.

Beschrijving - Description

De VCA-VOL opleiding behandelt dezelfde thema's als de VCA-basis opleiding. Het grote verschil zit in de

verdieping en benadering van de wetgeving vanuit het perspectief van de leidinggevende. Naast de verschillende gevaren en risico's komen vooral ook jouw taken en verantwoordelijkheid als leidinggevende

en mogelijkheden om invloed te hebben op veiligheid aan bod.

Als leidinggevende heb je namelijk specifieke verantwoordelijkheden in het kader van de hiërarchische lijn en die opdrachten pak je best serieus. Je brengt namelijk niet alleen het theoretische preventieconcept in de praktijk, je bent ook verantwoordelijk als iets fout loopt of als je jouw gezag niet hebt uitgeoefend.

We sluiten de laatste lesdag af met het officieel VCA VOL examen, afgenomen door een onafhankelijk

erkend VCA Examinator.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De klant zorgt voor:

 • Uiterlijk 72u voor start van de opleiding; naam van de deelnemers aan G4S bezorgen voor correcte registratie in Epyc (verplichting BeSaCC).

De deelnemers voorzien:

 • Identiteitsbewijs

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Eind- en toetstermen VOL VCA

De eind- en toetstermen definiëren over welke kennis operationele leidinggevenden moeten beschikken op

de aangegeven gebieden. Ze dienen als basis voor het opstellen van de examenvragen. Ze hebben alleen

betrekking op het domein kennis en zeggen niets over vaardigheden.

 • Wetgeving

Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving, welzijn, preventiestructuren, voorlichting / opleiding / onthaal, medisch onderzoek (gezondheidstoezicht), zorg voor andere personen dan werknemers (derden), verschillende werkgevers op één werkplaats, inspectie / toezicht, milieuwetgeving, arbeidstijdenwetgeving, uitzendarbeid, Europese en nationale richtlijnen, CE-markering.

 

 • Gevaren, risico's en preventie

Gevaar en risico, bronnen van gevaren en risico's, preventie, risicobeheersing en beleidsvoering, risicoanalyse, plan van aanpak / actieplan, communicatie naar de werkvloer, werkvoorbereiding, risicovolle werkzaamheden.

 • Ongevallen: oorzaken en preventie

Begrippen, ongevallen theorie, achterliggende factoren, ongevallenpreventie, beleid op verschillende

niveaus, ongevallen en incidenten behandelen, registreren en onderzoeken.

 • Veiligheidsgedrag

Gedrag en veiligheid, gewenst gedrag, aanpak door leidinggevende, beïnvloeden van gedrag, observatierondes.

 • Taken, rechten, plichten en overleg

Verplichtingen werkgever, taken / rechten / plichten van de werknemer, leidinggevenden als drijvende

kracht, werkplekinspecties, VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)-overleg, certificatie /veiligheidspaspoort en opleidingen.

 

 • Procedures, instructies en signalering

Veiligheidsregels, voorlichting / instructie / opleiding, veiligstellen van werkplekken en installaties,

vergunningen, signalering en markeringen.

 

 • Noodsituaties

Wat is een noodsituatie? bedrijfsnoodplan, bestrijding van noodsituaties, bedrijfshulpverlening, evacuatie.

 • Gevaarlijke stoffen

Indeling en gevaren, vervoer, gezondheidseffecten, preventiemaatregelen, grenswaarden, etikettering/gevaarsymbolen en productinformatie, monitoring en medisch onderzoek, zuurstof, asbest, voorbeelden van veelgebruikte gevaarlijke stoffen, lekken, biologische agentia, industriële gascilinders.

 

 • Brand en explosie

Hoe ontstaat brand? enkele begrippen, voorkomen van brand en explosies, invloed van brand op mens en omgeving, soorten branden, blusprincipes en middelen, wat te doen bij brand?

 • Arbeidsmiddelen

Gevaren van arbeidsmiddelen, preventiemaatregelen, vaste machines, elektrisch en pneumatisch handgereedschap, eenvoudig handgereedschap, hijswerktuigen, vorkheftruck, palletwagen.

 

 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Lassen en branden, slopen, wand- en vloeropeningen, graafwerkzaamheden, werken op hoogte, werken in

besloten ruimte.

 

 • Elektriciteit en straling

Gevaren en risico's van elektriciteit, veiligheidsmaatregelen, kwalificaties, tijdelijk elektrisch

materiaal, statische elektriciteit, straling.

 

 • Ergonomische werkplek

Systeem mens-werkomgeving, lawaai, trillingen, klimatologische omstandigheden, verlichting, lichamelijke en mentale belasting, tillen van lasten, zitten en staan.

 

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Omschrijving en gebruik, oog- en gelaatsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming,

hoofdbescherming, hand- en arm bescherming, voet- en beenbescherming, lichaams- en valbescherming.

 

Eindtoets

● Beeldschermexamen of voorleesexamen - 70 meerkeuze vragen. Je slaagt als je minimum 64,5% haalt.

 

Een mondeling of voorleesexamen is enkel mogelijk op aanvraag.

 

Het examen is mogelijk in volgende talen: Nederlands, Frans of Engels (tijdig door te geven in welke taal u uw examen wenst af te nemen).

 

Duurtijd examen VCA VOL beeldschermexamen: 75 minuten.

Voorwaarden - Prérequis

● Minimumleeftijd: 18 jaar.

● In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen.

 

Belangrijk!

 • U dient de vereiste toegangsdocumenten ten laatste 72u voor de start van de opleiding te bezorgen.
 • Wanneer de inschrijving in de opleiding bevestigd wordt, houdt dit in dat voor u een plaats in de opleiding wordt gereserveerd.
 • U kan de inschrijving in de opleiding kosteloos annuleren tot 10 werkdagen voor de start van de opleiding. Ingeval van laattijdige annulering of annulering van een exclusieve opleiding wordt 50% van de kostprijs van de opleiding aangerekend.

● Wees steeds tijdig aanwezig! Laatkomers kunnen de toegang tot de opleiding/examen geweigerd worden.

ODB-nummer

1001931-015

Gelijkaardige opleidingen - Formations liées

Cette formation est également incluse dans les formations suivantes :

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 05/09/24 14:30 → 15:30 Présentiel
  Wommelgem 11 places restantes
 • 27/11/24 14:30 → 15:30 Présentiel
  Wommelgem 15 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png