Bekwaamheidsattest bewakingsagent - havenbewaking Présentiel

Dernière mise à jour : 26/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die zich willen specialiseren binnen de bewakingssector.

Doel - Objectif

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - havenbewaking. Dit attest is nodig om als bewakingsagent te kunnen werken op een site die een havenfaciliteit uitmaakt.

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij voldoet aan het competentieprofiel voor de functie ‘bewakingsagent'.
 • Hij kent de verschillende activiteiten, actoren, terminologie, faciliteiten en procedures van de haven als werkomgeving.
 • Hij kent zijn verantwoordelijkheden in verband met het detecteren van bedreigingen van veiligheid en het nemen van preventieve maatregelen om incidenten omtrent beveiliging te voorkomen, die een bedreiging vormen voor schepen en havenfaciliteiten betrokken in de internationale handel. Hij weet hoe de havenfaciliteiten binnen het wettelijk kader inzake ISPS georganiseerd zijn.
 • Hij kan een situatie inschatten naar veiligheidsrisico specifiek aan de haven en de vigerende regelgeving.
 • Hij kent de situationele bevoegdheden eigen aan de haven. Hij kent zijn bevoegdheden en risico's hieraan verbonden en kan deze op efficiënte wijze toepassen.
 • Hij weet hoe hij voertuigen kan controleren op onbevoegden.

Duurtijd in uren - Durée en heures

16

Beschrijving - Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd.

 1. Kennis van de haven als werkomgeving.
 2. Security in de haven.
 3. Bewakingsmethodes en – technieken in de haven.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd. 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 
 3. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 
 4. PTO attest.
 5. Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent.
 6. Kopie identificatiekaart en inschrijving door een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De hoofdstukken van deze opleiding worden geëxamineerd door G4S. 

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest van opleiding "Bekwaamheidsattest bewakingsagent - Havenbewaking". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

1001924-006

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Session sélectionnée

  Prochaines Sessions

  • 18/09/24 07:00 → 19/09/24 16:30 Présentiel
   Asse 3 places restantes
  https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png