Bijscholing recht bewakingsagent Présentiel

Dernière mise à jour : 18/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot de bewakingsagenten die zich willen bijscholen binnen de bewakingssector.

Doel - Objectif

Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent.

 

Elke bewakingsagent moet in het bezit zijn van een geldig "bijscholingsattest bewakingsagent" alvorens een verlenging van de identificatiekaart kan aangevraagd worden. Het bijscholingsattest bewakingsagent moet afgeleverd zijn tijdens een periode van twee jaar die de aanvraag van een identificatiekaart vooraf gaat.

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

Deze opleiding heeft betrekking op de in de afgelopen jaren ontstane of vernieuwde regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en de verplichtingen van de bewakingsagenten.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd.

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland).
 2. Kopie identiteitskaart.
 3. Kopie basisattest (bewakingsagent; operator alarmcentrale; operator alarmcentrale - particuliere eCall; beveiligd vervoer; geldtelcentrum; uitgaansmilieu of bediening technische middelen).
 4. Kopie attest psychotechnisch onderzoek.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Deze opleiding wordt niet geëxamineerd.

 

Deelnemers die de opleiding zonder enige afwezigheid hebben gevolgd, ontvangen het "bijscholingsattest bewakingsagent". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen de bewakingsagenten te voldoen aan de volgende  uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg zijn of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN hoofdverblijfplaats hebben in België of een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten;
 3. Niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, noch een functie hebben in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt uitgeoefend door dezelfde persoon die ook een functie uitoefent in de sector van de private of bijzondere veiligheid, een gevaar kan opleveren voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde;
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

1001924-001

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Session sélectionnée

  Prochaines Sessions

  • 06/06/24 07:00 → 15:30 Présentiel
   Asse 8 places restantes
  • 10/07/24 07:00 → 15:30 Présentiel
   Asse 11 places restantes
  • 05/09/24 07:00 → 15:30 Présentiel
   Asse 15 places restantes
  • 20/09/24 07:00 → 15:30 Présentiel
   Asse 20 places restantes
  • 16/10/24 07:00 → 15:30 Présentiel
   Asse 19 places restantes
  https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png