Bekwaamheidsattest bewakingsagent - uitgaansmilieu (met vrijstellingen) Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die het beroep van bewakingsagent willen uitoefenen.

 

Deze opleiding richt zich tot diegenen die reeds in het bezit zijn van een geldig algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent.

Doel - Objectif

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - uitgaansmilieu. 

Dit bekwaamheidsattest is vereist voor het uitoefenen van de specifieke bewakingsactiviteiten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid. 

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij weet hoe de sector binnen de private veiligheid georganiseerd is.
 • Hij kent de aspecten van de publieke veiligheidssector die voor de bewakingssector van belang zijn voor de uitoefening van zijn functie.
 • Hij heeft weet van het wetgevend kader dat op de bewakingssector, haar organisaties en haar activiteiten van toepassing is. Hij beschikt over een grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de bewakingsagent, in het bijzonder op zijn bevoegdheden en verplichtingen.
 • Hij kent het wetgevend kader aangaande het uitgaansmilieu.
 • Hij kan EHBO verlenen en omgaan met personen onder invloed van drank en verdovende middelen.
 • Hij heeft noties van publieksgedrag en kan de technieken van alarmering, plaatsontruiming en (massa-)evacuatie toepassen.
 • Hij kan een situatie specifiek aan het uitgaansmilieu beoordelen en het veiligheidsrisico inschatten.
 • Hij kan op een gepaste geweldloze manier zijn bewakingsactiviteiten uitvoeren in een uitgaansomgeving.
 • Hij kent de principes aangaande integrale veiligheid in het uitgaansmilieu.
 • Hij kan conform de regels communiceren met en informatie doorgeven aan politie- en overheidsdiensten.
 • Hij kan een correcte toegangscontrole uitvoeren, ook onder verhoogde tijdsdruk.
 • Hij kan culturele gedragingen en gewoontes onderscheiden om zo afwijkend gedrag te herkennen dat niet eigen is aan een cultuur. Hij is vertrouwd met diversiteit.
 • Hij kent de sociale partners en de specifieke collectieve regelingen van toepassing op de bewakingssector.

Duurtijd in uren - Durée en heures

32

Beschrijving - Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd.

 1. Toegepaste wetgeving betreffende bewaking in het uitgaansmilieu.
 2. Veiligheidsrisico's in een uitgaansmilieu en de geïntegreerde aanpak ervan.
 3. Conflicthantering in een uitgaansmilieu.
 4. Praktijk van bewakingsmethodes en –technieken in een uitgaansomgeving.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd: 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 
 3. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 
 4. PTO attest.
 5. Kopie algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd.

Praktijkvakken worden gedoceerd in kleinere groepen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De opleiding wordt geëxamineerd door G4S. 

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest van opleiding inzake inzake "Bekwaamheidsattest bewakingsagent - uitgaansmilieu". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 24/06/24 07:00 → 28/06/24 10:00 Présentiel
  Asse 10 places restantes
 • 26/11/24 07:00 → 02/12/24 11:00 Présentiel
  Asse 20 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png